Pressmeddelande: Reservation från Miljöpartiet mot beslutet om elektroniska handlingar

130129
Till massmedia

Hej

Kommunstyrelsen i Krokom tog beslut förra veckan om ett testförsök med surfplattor till ks mfl politiker. Jag reserverade mig mot beslutet och kommer att begära att beslutet omprövas. Se bifogad reservation.

Här är ytterligare funderingar kring frågan, utöver det jag skriver i reservationen:

Continue reading

Reservation från Miljöpartiet mot beslutet om elektroniska handlingar

Krokoms kommun
Kommunstyrelsens sammanträde 130123

Reservation från Miljöpartiet mot beslutet om elektroniska handlingar

Kommunstyrelsen beslutade att “I en första etapp köpa som tjänst läsplattor inkl surfabonnemang till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt kommunfullmäktiges presidium som får vara testgrupper.” Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att deras presidium också skall delta som testgrupp, BuN §92.

Jag stödjer helhjärtat inriktningen att övergå till digitalteknik för att minska det enorma pappersflödet som finns i politiskt styrda organisationer. Jag tycker att det är rätt att handlingar till politiker skickas ut digitalt istället för pappersvägen.

Jag är däremot tveksam till att läsplattor – eller surfplattor, som beslutet egentligen handlar om – är rätt lösning. En politiker har stort behov av att kunna skriva, inte minst minnesanteckningar under pågående sammanträde, men det kan man inte lätt göra med en surfplatta med virtuellt tangentbord. Visserligen kan man köpa till ett bluetooth tangentbord, men då blir ju surfplattan lika stor och tung som en mindre bärbar dator!

Jag tror att den rätta lösningen är en lättviktigt bärbar dator av typen MacBook Air. Jag är beredd att acceptera ett provförsök med surfplattor, fast det skulle vara bättre att en del politiker får bärbar dator istället för att bättre kunna utvärdera behovet. Att vänta sig att politiker kommer att släpa omkring både dator och surfplatta är rätt orealistiskt. Man borde kunna välja. Själv har jag bärbar dator, och har inget intresse av att behöva använda något annat.

Det jag däremot inte kan acceptera är valet av teknik, det bristfälliga beslutsunderlaget, och faktumet att ingen handläggare fanns med för att svara på frågor.

Under det senaste året då detta ärende arbetats fram har det skett en provkörning med Apple iPad hos några nyckelpersoner. Administrativachefen har fått en iPad i tjänst för att prova användbarheten. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har köpt en för egna pengar för att prova användbarheten. Kommunalrådet har också en, jag minns inte vem som har betalat. Eventuellt har flera tjänstemän iPad. Flertalet kommunfullmäktigeledamöter använder redan idag iPad, fast inte inom ramen för detta ärende.

Däremot har ingen provkört med något annat märke läsplatta. Inom Krokoms Träningsskola används iPad, på ett sätt som rönt nationell uppmärksamhet. Jag har hört mig för informellt, det finns troligen ingen skola i Sverige som använder någon annan surfplatta än Apple iPad.

Under året har jag också tydligt framfört åsikten att det är just Apple iPad som val av surfplatta (eller hellre en MacBook Air) borde gälla när pappershandlingar ersätts med digitala handlingar. iPad har den avlägset bästa tekniken idag, som satt och alltjämt sätter standard för hur en surfplatta bör se ut och fungera.

Därför blev jag oerhört förvånad och bestört när det visade sig att beslutsunderlaget förutsatte en surfplatta av märke Samsung. Utan att detta framgick av handlingarna!

Andra brister i handlingarna var att det inte tydligt framgick hur ekonomin i ärendet såg ut. Hur mycket kostar försöket? Vad blir besparningen? Att politikerna inte får, utan får låna utrustningen framgick inte heller, liksom hur länge testet föreslogs pågå. Naturligtvis fanns inte något underlag om kostnadsskillnad för val av iPad kontra det ospecificerade läsplattan från Samsung som tydligen avses införskaffas. Det fanns inte heller någon tjänsteman med som kunde svara på frågorna.

Däremot framgick det i det utdelade produktinformationen att mötesapplikationen för ärendehantering som föreslogs användas “är helt plattformsoberende”.

Tyvärr hade inte jag sinnesnärvaro att tydligt argumentera för att ärendet skulle återremitteras. Jag yrkade att valet av teknik skulle vara Apple iPad. När detta föll yrkade jag avslag på ärendet.

Härmed reserverar jag mig till förmån för mina yrkanden. Jag kommer att lämna in ett initiativärende till kommunstyrelsen och begära att ärendet omprövas.

130129
Owen Laws (mp)