Bemötande mot Mia Winroth om MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte i lördags, en sorglig föreställning som jag tidigare skrivit om härhär och här.

Efter årsmötet publicerade MP-Umeå ett pressmeddelande, som även lades upp på partiets facebooksida. I kommentarstråden har vicesammankallande i MP-Umeås ledningsgruppen skrivit. Jag har bemött hennes påståenden där. Här nedan finns först mitt bemötande, därefter Mias oredigerade text. För att underlätta läsning går det även att ladda ned detta i ett pdf-dokument.

Owens svar till Mia Winroth:
Lite bakgrundsfakta:
Mia är vicesammankallande i ledningsgruppen. Gabriel är ledamot i ledningsgruppen och kassör.
Vid årsmötet droppade in folk under mötet, det fanns vid olika tillfällen mellan 35-38 röstberättigade medlemmar samt minst 3 ickeröstber
ättigade deltagare (ordföranden, minst 2 medlemmar från andra kommuner i länet).
För att vara röstberättigad ska man ha varit medlem i minst 30 dagar, vilket jag inte har något problem med.

När ordningsfrågan lades – redan i början av mötet – om att inte tillåta nya yrkanden till verksamhetsplanen fanns 35 röstberättigade. Utslaget var ca 20-15 (Ingen överväldigande majoritet).
När ledningsgruppens förslag till verksamhetsplanen ställdes mot avslag (ingen verksamhetsplan alls) – i slutet av mötet – fanns 32 röstberättigade. Röstsiffrorna var 25-7.
Jag skriver mer om detta här nedan.

Svar till Mia:
Det finns väldigt många felaktigheter i ditt inlägg.

1. Det är bra att representanter för den styrande gruppen inom partiet i Umeå nu för allra första gången sedan årsmötet i mars börjar diskutera med sina medlemmar istället för att bara skriva aggressiva pressmeddelanden som försöker misskreditera mig och andra kritiska och i övrigt bemöta kritik med tystnad.

2. Det är för mig helt främmande att årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, inte får göra ändringar i ledningsgruppens förslag om verksamhetsplan! 

Det stämmer dock inte att årsmötet i mars skulle ha följt denna praxis, tvärtom. Ett beslut togs på förslag av den styrande gruppen att inte tillåta nya nomineringar i personvalen. MEN INGET MOTSVARANDE BESLUT TOGS NÄR DET GÄLLER VERKSAMHETSPLANEN. Flera medlemmar väckte dessutom frågor och diskuterade möjliga yrkanden utan att denna rätt begränsades. Årsmötet beslöt “att hänskjuta verksamhetsplanen till extraårsmötet”.

* Egentligen spelar det ju ingen roll när denna praxis skulle ha inletts – den är ändå förkastlig, odemokratisk och fullständigt onödig i en organisationen med 400 medlemmar och ca 35 röstberättigade mötesdeltagare. *

3. Det framgick inte alls tydligt i kallelsen att inga ändringar skulle få göras på årsmötet. I mejlet stod ingenting om det. I det bifogade brevet stod det “Ni som vill lämna förslag på revidering av verksamhetsplanen är välkomna att lämna era förslag om detta senast 10 april.” 
Om det exempelvis hade stått: ”Obs: Endast i förväg inkomna yrkanden kommer att behandlas på årsmötet.”, då hade det varit tydligt.

Annars väntar man sig ju att årsmötet ska kunna ändra i ledningens förslag! Fattas bara annat i en demokrat….

Avslutningsvis:
OM detta var en etablerad praxis som dessutom tydligt hade framgått i kallelsen, varför var det nödvändigt att ta ett särskilt beslut om det i början av årsmötet? (Vilket ju inte gjordes vid årsmötet i mars.)

4. Du skriver att det var jag som väckte ett förslag om att ”öppna upp för nya förslag på själva årsmötet”.
Men det var ju INTE jag som föreslog först, det var Nasser (dvs ledningsgruppen) som tidigt under mötet väckte en ordningsfråga om att inga nya yrkanden skulle få läggas. Jabar argumenterade mycket aggressivt för detta (jag har felaktigt skrivit att det var han som väckte förslaget, ber om ursäkt för det). Jag argumenterade EMOT ledningsgruppens förslag.

5. Majoriteten för Nassers förslag var INTE ”mycket stor”. Det gjordes ju ingen rösträkning då det var tydligt att förslaget hade vunnit. Men av de vid den tidpunkten 35 röstberättigade kunde man se av de uppsträckta röstkorten att röstsiffrorna var ca 20-15.

6. Jag har inte smutskastat, tvärtom. Jag lämnade ett konstruktivt brev efter den katastrofalt dåligt organiserade, odemokratiska ordinarie årsmötet i mars. Det brevet möttes ju med tystnad i en halv månad. När det offentliggjordes (inte av mig) inledde LEDNINGSGRUPPEN en smutskastningskampanj MOT MIG och andra kritiska.

7. Jag har rätt om den avslutande omröstningen. Propositionsordningen var tydlig.
– Årsmötet ställde först ledningsgruppens förslag mot mitt ändringsyrkande att anta riks ursprungliga (i tid inlämnade) förslag till inledningstext där de demokratiska problemen synliggjordes. (Ledningsgruppen hade skrivit om riks text och gjort den mjäkig och urvattnad.) Jag förlorade det beslutet men fick stort stöd. Det gjordes ingen rösträkning.
– Därefter ställdes ledningsgruppens förslag mot avslag. Ledningsgruppens förslag vann med 25-7 (några hade hunnit gå). Inte så konstigt att det vann, när alternativet var ingen verksamhetsplan alls.

Mia Winroths inlägg:
Redan på årsmötet i marsmånad kom vi överens om en demokratisk arbetsprocess som ledde till att alla medlemmar fick cirka 15 dagar på sig att lämna in synpunkter och förslag på ledningsgruppens utkast till verksamhetsplan. Arbetsprocessen innebar också att ledningsgruppen skulle behandla de inkomna synpunkterna och förslagen. De förslagen som ledningsgruppen inte ställer sig bakom skulle kunna behandlas och röstas om på extra årsmötet som vi hade igår.

Du, Owen, och alla vi andra partimedlemmar fick cirka 15 dagar på oss att lämna in synpunkter på ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan. Det framgick tydligt och klart av ledningsgruppens brev till alla medlemmar att sista datumet för inlämnande av synpunkter och förslag var 10 april. Med anledning av detta lämnade du innan 10 april dina synpunkter och förslag till förändring av utkastet till verksamhetsplanen. Även andra lämnade förslag till förändring av verksamhetsplanen. Ledningsgruppen har stött majoriteten av dina och de andras förslag och arbetade in era synpunkter in i sitt nya förslag till verksamhetsplan. Att du ändå insisterade igår på extra årsmötet på att man ska kunna lämna in nya förslag som ingen annan partimedlem hunnit reflektera över och begrunda är minst sagt mycket märkligt. Egentligen är visar du att du struntar i den demokratiska arbetsprocess som vi alla andra har att förhålla oss till. 

En mycket stor majoritet av medlemmarna på extra årsmötet förkastade ditt förslag om att man ska öppna upp för nya förslag på själva extra årsmötet. Att du ändå kallar ett sådant demokratiskt beslutsfattande där stor majoritet av extra årsmötets deltagare förkastar ditt förslag för odemokratiskt visar din föga respekt för demokratiskt beslutsfattande.

Demokrati betyder inte att man alltid får igenom alla sina förslag. Du och alla vi andra får acceptera att vi ibland inte får gehör för våra idéer och förslag.

Under närmare en och en halv månads tid har du bedrivit en offentlig smutskastning, och ogrundad kritik mot många av partiets företrädare. Det tycker jag är ovärdigt.

Beträffade ditt påstående att Jabar Amin skulle ha yrkat på att inga yrkanden skulle kunna lämnas in med anledning av verksamhetsplanen så stämmer det inte.
Det var delar av ledningsgruppen som lämnade in det yrkandet till presidiet. 
Det är viktigt att vi alla håller oss till sanningen.

När det gäller omröstningen som resulterade i röstsiffrorna 25-7 så stämmer det inte som du hävdar att omröstningen skulle ha handlat om att ha verksamhetsplan eller inte. Omröstningen handlade om vi skulle anta ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan med riksorganisationens tillägg i original eller med den modifierade versionen av riksorganisationens tillägg. Rätt ska vara rätt.

Mia Winroth
MP-medlem