Reservationer mot beslut vid MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte idag, en mycket tråkig föreställning som tyvärr visar att den styrande gruppen i partiet har inga som helst planer på att demokratisera partiet. Deras agerande var fullständigt kompromisslöst.

Vi har reserverat oss mot två av besluten. Se nedan för texten, som också kan laddas ned här.

RESERVATIONER LAGDA VID EXTRA ÅRSMÖTE FÖR MP-UMEÅ 150502

Reservation mot ordningsfrågan om nya yrkanden till verksamhetsplanen

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla ordningsfrågan, och därmed besluta att inte tillåta årsmötesdeltagarna att yrka ändringar i ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan.

Det är praxis i föreningar att årsmötet får göra ändringar i ledningsgruppens/styrelsens förslag till beslut. Det är oerhört märkligt att den styrande gruppen i Miljöpartiet i Umeå vill strypa den demokratiska diskussionen genom att frångå denna praxis.

Dessutom fanns ingen information i kallelsen till extra årsmöte (6/4) om att inga nya yrkanden skulle tillåtas vid årsmötet. Det framgick inte i kallelsen att ledningsgruppen avsåg att utgå ifrån samma förslag till verksamhetsplan som man hade lämnat till det ordinarie årsmötet den 15/3, och det förslaget fanns inte heller med i kallelsen utan presenterades först tillsammans med handlingarna som skickades ut 20/4.

De utskickade handlingarna innehöll ledningsgruppens förslag där många inlämnade synpunkter hade inarbetats. Men det fanns inget förtydligande för medlemmarna att man måste inkomma med kommentarer och yrkanden innan årsmötet för att dessa skulle få behandlas på årsmötet.

Förfarandet är således djupt odemokratiskt, och visar en fullständig kompromisslöshet från den styrande gruppens sida.

Reservation mot beslut om verksamhetsplan

Beslutet tidigare under mötet att inte tillåta nya yrkanden med anledning av verksamhetsplanen gjorde debatten mycket mindre meningsfullt. Dessutom var det en väldig tidsbrist som gjorde att det beslutades om streck i debatten efter bara några minuter. Bara ett yrkande hade hunnit lämnas, av mig, att bifalla riks förslag till inledningstext istället för ledningsgruppens mycket försvagade version av riks förslag.

Trots att ledningsgruppens förslag hade inarbetat många av de inkomna synpunkterna, fanns väldigt många frågetecken som alltså inte fick redas ut då inga ändringar fick göras. Den viktigaste kritiken är att målen inte är formulerade som tydliga, utvärderingsbara mål. Dessutom hänvisas till visioner, mål och strategi, utan att det är klart vilka dessa visioner, mål och strategier är och var de går att hitta.

Särskilt allvarligt är att riks förslag till inledning underkändes av årsmötet till förmån för ledningsgruppens mycket urvattnade version av samma text.

Efter votering fastställdes ledningsgruppens förslag i oförändrat skick.

Hanteringen visar att de styrande i ledningsgruppen inte har för avsikt att demokratisera partiet i Umeå.

Umeå 150502

Owen Laws, medlem

Liv Rydell, språkrör Grön Ungdom Västerbotten

Khalil Karimi, språkrör Grön Ungdom Västerbotten

Malin Forss, ledamot för Miljöpartiet i Kommunfullmäktige, Fritidsnämnden och Jämställdhetsutskottet