Valfrågor från Villaägarnas riksförbund

Svar från Miljöpartiet i Krokoms kommun på frågor från Villaägarnas Riksförbund, för publicering i Tidningen VillaägarNytt som delas ut 12/9

 

 

1. Vad vill miljöpartiet i Krokoms kommun göra för att utveckla/underlätta för Krokoms småhusägare?

Den övervägande delen av Krokoms invånare bor i småhus. Utanför tätorterna är denna siffra närmare 100%. Bor man på landet, bor man oftast i eget hus. Åtgärder som underlättar för Krokoms invånare generellt gynnar därmed per automatik oftast också småhusägare. Generellt är det så att ju attraktivare kommunen blir för småbarnsfamiljer, desto större blir inflyttning vilket i sin tur visar sig direkt i högre skatteintäkter för kommunen. Det i sin tur ger resurser för att satsa, det blir ett kommunicerande kärl som alla vinner på. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på attraktiva villaområden såsom man gjort i södra Ås, och genom att stötta enskilda strävanden såsom i Dvärsätt. Alla vinner på att Kommunen växer.

En välfungerande kollektivtrafik är viktigt. Att tryggt kunna lämna bilen vid en tågstation eller busshållplats där det finns motorvärmare, skydd för vädret, möjlighet att låsa in cykeln eller kanske t o m bevakad parkering skulle uppskattas. Att gratis kunna ta med cykeln på bussen skulle öka livskvaliten och hälsan för många småhusägare. Gång- och cykelvägar skulle öka tryggheten för många. Databaserade lösningar för att samåka och dela på fordon skulle nog många uppskatta, det skulle kommunen kanske kunna bidra till att upprätta. Det finns kommuner som låter kommuninvånare hyra sina leasingbilar t ex på helger när de ändå inte används.

I framtiden kommer elbilar utgöra en allt större andel av fordonsparken också i Krokom. Laddning kommer att ske i hemmet och vid laddstationer. Kommunen har en viktig roll att spela i att se till och underlätta för att det byggs allmänna laddstationer runtom i kommunen på strategiska platser – nära arbetsplatser och inte minst vid parkeringsplatser i anslutning till busshållplatser. Kommunala bidrag kan eventuellt behövas för att underlätta utbyggnad av laddstationer i vissa områden, såsom det idag utgår bidrag till väg- och väglyseföreningar.

Väglysebidrag behöver ses över för att bättre kunna underlätta övergång till lågenergilösningar, som idag fortfarande är relativt dyra investeringar.

Energieffektivisering är viktig för att få ned boendekostnader, genom att föregå med gott exempel kan kommunen bidra till ett intresse och beredskap hos småhusägare för sådana investeringar. Fortsatt gratis energirådgivning genom Energikontoret är en självklarhet för att underlätta för detta, och för en övergång till alternativa uppvärmningskällor.

Det är viktigt att det finns lokala livsmedelsbutiker, därför är det viktigt att kommunen motsätter sig externa köpcentrum och INTE till exempel tillåter livsmedelsförsäljning vid Krokoms Porten.

2. Vilka villaägar-relaterade taxor och avgifter tycker miljöpartiet i Krokoms kommun det är lämpligt att sänka alternativt höja och varför?

Miljöpartiet planerar inte några stora förändringar av servicenivån när det gäller renhållningsavgiften, slamtömning och VA i övrigt, och förväntar vi oss därför inte heller några större ändringar i avgifter och taxor. Krokom tillämpar självkostnadsprincipen (istället för att betala servicen över skattesedeln) och taxor och avgifter är satta för att täcka de kostnaderna som finns.

I dag är renhållningsavgiften mängdbaserad i Krokoms kommun och det finns stora möjligheter för småhusägare att påverka den kostnad genom t ex källsortering och kompostering. Det är viktigt att kommunen informerar ordentligt om dessa möjligheter. En viktbaserad renhållningsavgift skulle eventuellt kunna ge något större möjlighet. Nackdelar är dock dels att tekniken är känslig inte minst för vårt kalla klimat. Taxan som idag är relativt enkel blir komplicerad, och den kan leda till önskemål om frekventare tömning.

Kommunen bör erbjuda hämtning av matavfall och gärna även källsorterat material i de större tätorterna om detta är möjligt.

Kommunen håller på att ställa om till enskilda vattenmätare, vilket ger stora möjligheter att själv påverka sin förbrukning. Detta är bra ur klimatsynvinkel, men det är inte säkert att det ger lägre kostnader i framtiden då servicen är självkostnadsbärande och underhåll av nätet utgör en stor andel av kostnaden.

Genom Owen Laws

Nuvarande gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Krokoms kommun, där Miljöpartiet under nuvarande mandatperioden ingår i den styrande majoriteten tillsammans med Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet

Första namn på valsedeln i hösten val.