Förslag inför behandlingen av MP-Umeås verksamhetsplan för 2015

MP-Umeå har extra årsmöte den 2 maj för att:
– välja valberedning
– utse kongressombud (4 st)
– fastställa verksamhetsplan för 2015

Fram till 10/4 kunde medlemmar nominera till uppdragen och lämna förslag med anledning av verksamhetsplanen.

Den 10/4 lämnade jag in följande förslag, som jag kan komma att yrka bifall till vid årsmötet beroende på hur ledningsgruppens förslag ser ut och hur väl motiverat det är.

Det förslag till verksamhetsplan som förra ledningsgruppen lämnade till det ordinarie årsmötet (15/3) var undermåligt i flera avseende, bl.a. fanns inga mätbara mål, ingen hänvisning till de problem som skakat partiet sedan det allmänna valet och tidigare, och ingen formulering om riks erbjudande om medlingshjälp.
//

Förslag till ledningsgruppens verksamhetsplan som ska antas av det extra årsmötet 2/5.

Jag föreslår att följande tillförs verksamhetsplanen:

1) Mätbara mål, omfattande bl.a.
* medlemsutvecklingen
* antal medlemsmöten
* tillväxt hos GU- Umeå
* tillväxt hos Gröna Studenter
* antal välkomstmöten för nya medlemmar
* studiecirklar och annan utbildningsverksamhet för medlemmar

2) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram ett förslag för hur kommande årets verksamhetsplaner  i fortsättningen kan förankras hos medlemmar redan under hösten.

(Bakgrund: Vid det ordinarie årsmötet 15/3 berättade mötesordföranden Jan -Erik Engman om hur MP-Skellefteå förankrar sina verksamhetsplaner inför årsmötet, med en process under hösten omfattande åtminstone ett medlemsmöte.)

3) Formulering som tydligt klargör att ledningsgruppen är medveten om att det finns ett demokratiskt problem i avdelningen, och att man välkomnar hjälp från riksorganisationen.

4) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för att lösa de demokratiska problemen. Handlingsplanen ska förslagsvis  presenteras och godkännas av ett medlemsmöte  i september.

5) Ett uppdrag till ledningsgruppen att utreda förutsättningarna för att ansluta MP-Umeå till en digital tjänst för medlemsomröstningar såsom den som MP – Stockholm och riks använder.

6) Ett uppdrag till ledningsgruppen att på lämpligt sätt, t ex i stadgarna eller arbetsordning, klargöra att valberedningens förslag jämte ledningsgruppens förslag om valberedning ska skriftligt motiveras och mejlas/skickas till samtliga medlemmar (inte bara de som anmält sig till årsmötet) minst 2 veckor innan årsmötet. Samtliga kandidater ska presenteras (inklusive övriga nominerade).

7) Ett uppdrag till ledningsgruppen att, till ett extra årsmöte under hösten, ta fram ett förslag till ändring av stadgarna för att tydliggöra att:
– Nomineringar får lämnas ända fram till och med årsmötet, men nomineringar efter deadline kommer inte med i presentationen och förslag som skickas till medlemmarna med handlingarna.
(Motivering: så är det i samband med rikskongressen.)
– Samtliga årsmöteshandlingar och förslag skickas till samtliga medlemmar senast 2 veckor innan mötet.

Med vänliga hälsningar

Owen Laws