Initiativärende till kommunstyrelsen angående teknik/utrustning för digitala (elektroniska) handlingar

130130
Till kommunstyrelsen i Krokoms kommun

Initiativärende angående teknik/utrustning för digitala (elektroniska) handlingar

Den 23 januari 2013 beslöt kommunstyrelsen att “I en första etapp köpa som tjänst läsplattor inkl surfabonnemang till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt kommunfullmäktiges presidium som får vara testgrupper.” Barn- och utbildningsnämnden hade tidigare beslutat att deras presidium också skall delta som testgrupp, BuN §92.

Vi vill att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut, med nedanstående motivering och inriktning:

Undertecknade stödjer helhjärtat syftet i ärendet att övergå till digitalteknik för att minska det enorma pappersflödet som finns i politiskt styrda organisationer. Vi anser också att det är rätt att handlingar till politiker skickas ut digitalt istället för pappersvägen.

Däremot anser vi att beslutsunderlaget var behäftat med många mer eller mindre allvarliga brister:

 1. Trots provförsök under året med Apple iPad hos ett antal tjänstemän och politiker, innebär kommunstyrelsens beslut att Samsung-surfplattor ska användas, utan att val av märke för tekniken/utrustningen alls framgick av handlingarna.
  Vi menar att val av teknik/utrustning har betydelse, och att teknikvalet borde ha motiverats i handlingarna. Vi menar att det tagna beslutet verkar otillbörligt gynna Samsung framför Apples iPad, trots att iPad är teknik- och marknadsledande.
 2. De gick inte att utläsa i handlingarna vad de ekonomiska konsekvenserna av försöket är vad gäller övergång till digitala handlingar och val av teknik/märke på surfplatta.
 3. Det framgick inte heller hur länge denna första etapp beräknas pågå
 4. Det framgick inte i underlaget om utrustningen skulle lånas ut och på vilka villkor. Detta förklarades muntligt, men borde väl framgå av beslutet.
 5. Val av teknik för den förordade webbaserade applikationen för administrativt stöd motiverades inte utöver ett utdelat produktblad som inte diskuterades.
  Vad är det som motiverar just detta val? Finns det andra val? Hur gör övriga kommuner i länet? I landet?
 6. Det fanns ingen handläggare närvarande att tillfråga. Upplysning av vilket märke surfplatta som avsågs fick göras telefonledes, utan att det fanns möjlighet att ställa några andra frågor.
 7. Möjlighet att framför allt prioritera tillgång till applikationen för administrativt stöd väcktes genom yrkande, men innebörden och konsekvenserna borde ha belysts tydligare i beslutsunderlaget.
  De ekonomiska konsekvenserna av detta (enligt oss positiva) yrkande kan bli stora, och behöver belysas.
 8. Om inriktningen med denna “testgrupp” är att få reda på vilken teknik som fungerar bäst för politikerna, borde det även finnas en provgrupp som använder bärbara datorer då behov av fysiskt tangentbord kan bli en avgörande faktor för mångas val av utrustning. Politiker brukar behöva skriva. Detta diskuteras inte i beslutsunderlaget.

 

Vi menar att beslutet är behäftade med så allvarliga brister och bristande beslutsunderlag att det borde tas om, med bättre beslutsunderlag och närvarande handläggare som kan svara på frågor.

Vi ifrågasätter dessutom valet av Samsung framför Apple som leverantör av surfplatta, och menar att detta snarare tyder på en institutionaliserad ovilja i Norrland, Jämtland och Krokom att köpa Apples produkter till politiker och tjänstemän, än på ekonomiska eller teknikmässiga faktorer. Samtidigt bör man beakta faktumet att i princip samtliga skolor i Sverige med surfplatta till eleverna väljer Apple iPad. Krokoms skolor har däremot fått olidligt tunga PC-datorer. Däremot har Krokoms Träningsskolas val av iPad rönt nationell uppmärksamhet.

Vi noterar slutligen att den valda administrativa stödapplikationen är, enligt den utdelade produktinformationen, “helt plattformsoberoende. Det fungerar lika bra på en iOS, Android eller Windowsbaserad enhet, vare sig den är mobil eller stationär.” I så fall menar vi att själva huvudinriktningen i beslutet är fel.

Det är så att flertalet av dagens politiker – och ännu flera av morgondagens politiker – redan har antingen en bärbar dator eller surfplatta. Det är således fullt möjligt för kommunen att ta ett beslut som har sin utgångspunkt i en huvudinriktning som tillåter enskilda politiker som så vill, att använda sin egen bärbara Macintosh eller PC, sin iPad eller Samsungsurfplatta, eller vad det nu är man redan har. Den politiker som inte har erforderlig teknik eller av någon annan anledning anser sig behöva utrustning borde få låna den typen av surfplatta som bäst passar sina behov.

Man kan tänka sig att detta skulle leda till betydligt lägre kostnader för kommunen jämfört med det tagna beslutets inriktning, som tvingar alla politiker att ta emot en pryl man kanske inte vill ha och inte ens behöver. Vi menar att en lösning som förutsätter att (många) politiker kommer att behöva bära med sig både bärbar dator och surfplatta är inte särskilt smart.

Owen Laws (MP)                                                                  Kjell Sundholm (KD)
Kommunstyrelseledamot och gruppledare                               Kommunstyrelseledamot och gruppledare

Reservationen finns här. Pressmeddelande om reservationen finns här, där längst ned finns också massmediabevakning med anledning av reservationen och pressmeddelandet.

Massmediabevakning med anledning av initiativärendet:
Sveriges Radio Jämtland P4: 130130, Krokomspolitiker får surfplattor- bortkastade pengar menar Miljöpartiet och Kristdemokraterna