Pressmeddelande: Miljöpartiets förslag till politisk organisation för Landstinget / Region Jämtland efter 2014

131018
PRESSMEDDELANDE

Miljöpartiets förslag till politisk organisation för Landstinget/Region Jämtland efter 2014

Miljöpartiet har aktivt drivit frågan om en utvecklad demokrati i landstinget, men istället lutar det mot en tillbakagång.

Den 22-13 oktober tar Landstingsfullmäktige ställning till hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod (ärende 16 Översyn av den politiska organisationen efter 2014)
Vid samma sammanträde tar fullmäktige ställning till två motioner från Miljöpartiet rörande den framtida politiska organsistionen:
– Ny politisk organisation för bättre styrning och beslut (ärende 18)
– Ge ungdomar reell makt och reellt inflytande (ärende 22)

Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 har lämnat ett förslag till landstingsstyrelsen, som styrelsen med vissa ändringar beslutat lämna vidare till fullmäktige för beslut.
Beredningen var splittrad. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, och Folkpartiet – en rödblå allians.

Miljöpartiet har ett eget förslag, som dock inte behandlades av beredningen eftersom partiets ledamot inte var tjänstgörande vid det sammanträdet. Det finns inte heller i fullmäktigehandlingarna utan kommer att läggas fram under sammanträdet. (SE BILAGAN)

Centerpartiet yrkade i beredningen på ett eget förslag, som liknar Miljöpartiets förslag i stora drag men som inte är acceptabelt.

Miljöpartiets förslag bygger på våra motioner, och innebär en utvecklad, tidsenlig och mer demokratisk politisk styrning med effektivitet och genomskinlighet som ledord. Vi avlastar Landstingsstyrelsen – som idag är det enda organet med drift- och budgetansvar – genom att skapa en Hälso- och sjukvårdsnämnd. Vårt förslag innebär närmare dialog med verksamhet och medborgare samt dessutom reell makt för länets unga. Ledamöterna får förutsättningar att få plats och påverka i ett politiskt organ utöver sin roll i fullmäktige.

Miljöpartiet är starkt kritiskt till det rödblåa förslaget, som är djupt odemokratisk:
– Det blir färre formella uppdrag då Vårdberedningen avskaffas utan att ersättas av någon beredning (SE BILGAN)
– Makten kommer att koncentreras i ännu större utsträckning än idag i den framtida Regionstyrelsen. (SE BILGAN)
– Med formella politiska organ såsom Vårdberedningen, får allmänheten full insyn i beredningens uppdrag och verksamhet. Budgeten och bokslut redovisas öppet och blir föremål för revision.

Det rödblåa förslaget innebär dock färre sådana formella organ. I stället blir det en massiv överföring av pengar till partistödet, motsvarande 30 “egna dagar” PER MANDAT. Totalt 1650 dagar:
“För mandatperioden utgår partistöd för användning till egna dagar till ordinarie och ersättare i fullmäktige. Stödet motsvarar 30 dagar per mandat för ordinarie ledamot i fullmäktige. Stödet motsvarar det som ordinarie ledamot har rätt till för sina egna dagar, förrättningsarvode, förlorad arbetsförtjänst, restids-, traktaments- och reseersättning. Kostnader för konferenser och liknande ingår inte.”
(Regler till stöd för de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting, avsnitt 6 Stöd till landstingsgrupp, s. 5. Finns med i fullmäktigehandlingarna för ärendet, är en del av det rödblåa förslaget)

Centerpartiets förslag (som ligger sist i ärendeunderlaget) bygger liksom Miljöpartiets förslag på nämnder med drift- och budgetansvar. Men Centern föreslår en minskning av antalet fullmäktigeledamöter, och en styrelse på bara 5 ledamöter utan ersättare, vilket innebär bl.a:
– att nämndordföranden inte kommer kunna sitta med i Styrelsen
– det blir omöjligt för samtliga partier att få representation i styrelsen.

Miljöpartiet tror inte det blir optimalt att ha en så liten styrelse. Det stora flertalet fullmäktigeledamöter får inget uppdrag utöver styrelsen, och det blir svårt för styrelsen att få insyn i hur de andra organen fungerar.
En fullmäktige på 55 ledamöter är inte mycket för ett så geografiskt stort län. Det måste finnas förutsättningar för hela länet att bli representerad, annars försvagas den demokratiska legitimiteten i besluten som tas.

Det finns ytterligare ett stort problem med att landstingsfullmäktige tar beslut redan nästa vecka.
Eftersom regeringen tillåter att Jämtlands län får bli egen region kommer Regionförbundet att avskaffas och de funktionerna att slås ihop med Landstingets funktioner i en ny Region Jämtland. I förslaget som landstingsfullmäktige har att ta ställning till saknas detaljer kring hur Regionförbundets politiska organisation ska inarbetas. Själva Regionstyrelsen, regionala utvecklingsfrågor, länstrafiken. Det finns mycket att reda ut.

Miljöpartiet vill
Miljöpartiet vill därför att landstingsfullmäktige ska överlämna frågan till den politiska styrgruppen för regionbildning, där en stor process redan är sjösatt. Tyvärr motsätter sig de rödblåa partierna detta.

Bilagor:
– 130918 MP Pol org = Miljöpartiets förslag till politisk organisation
– 131017 Debatt mp pol org
– 120528 MP Motion NyPolOrg
– 110504 Motion LT Ungdomsmakt

För information, kontakta:
Anna Hildebrand, 070-6127595 (landstingsråd)
Karin Österberg, 070-5866579 (politisk sekreterare)
Owen Laws, 070-6099678 (gruppledare, ledamot i den särskilda beredningen)

mvh
Owen Laws

Gruppledare för Miljöpartiet i Jämtlands läns landsting

_____________________
Owen Laws

+46 (0) 70-60 99 678
owen.laws8
owen.laws
www.owenlaws.se

131017 Debatt mp pol org.pdf

130918 MP Pol org.pdf

120528 MP Motion NyPolOrg.pdf

110504 Motion LT Ungdomsmakt.pdf