Vi ska jobba hårt för ett grönt och modernt landsting

Debattinlägg

I landstinget vill vi i Miljöpartiet fortsättningsvis under de kommande fyra åren arbeta på bred front; för människors sociala-, psykiska-, och fysiska hälsa, och för en ständig förbättring inom sjukvården, samt för länets näringslivsutveckling. Vi ska jobba hårt för att utveckla ett grönt och modernt landsting.

Vi ser folkhälsoarbete som en långsiktig investering i våra viktigaste resurser -människor och miljö. En hälsosam miljö, en meningsfull tillvaro med aktivt deltagande i samhället och ekonomisk trygghet är basala delar för en god hälsa hos befolkningen och länets utveckling. Vi kommer därför arbeta för att;

 • Mobilisera mot ungas droganvändning
 • Stärka ungas psykiska hälsa
 • Genomföra återkommande medborgardialoger
 • Kvalitetssäkra tillgängligheten och stärka vuxenhabiliteringen
 • Främja framväxten av socialt företagande

Vi i Miljöpartiet står också fast vid att i Jämtlands län behöver vi omorganisera vården och samla kunskapen om äldre som drabbas av flera sjukdomar, och minska omflyttning av äldre patienter, samt motverka felaktig läkemedelsanvändning, fallskador och förvirringstillstånd. Den förebyggande vården av äldre ska minska behovet av akuta inläggningar. Vi kommer därför fokusera på att;

 • Rekrytera specialist i geriatrik
 • Utreda möjlighet för medicinsk äldrevårdsavdelning
 • Slå vakt om de små enheterna runtom i länet, så att inga hälsocentraler läggs ner
 • Nyttja specialister på distans genom telemedicin inom och, utom länets och landets gränser

Vi i Miljöpartiet ser även att det är ett måste för vår region att bidra till ny miljöteknik, förnybar energi- och därigenom skapa nya arbetstillfällen och bli ett föredöme när det gäller att minska klimatpåverkan. Vi vill stödja nya entreprenörer som har drivkraften att ta ett större etiskt socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till hållbar utveckling. Vårt främjande förhållningssätt för detta kommer att innehålla:

 • Landstingsdrivna pilotprojekt för utveckling av nya och miljömässigt hållbara tjänster och produkter
 • Medfinansiering i andras projekt som ska möjliggöra satsningar för små- och medelstora företag
 • Innovationsupphandling där landstinget efterfrågar en produkt som inte finns
 • Landstingets investering i förnyelsebar energi för egen konsumtion
 • Start av utbildning för grön rehabilitering för uppbyggnad av en ny yrkesgrupp

Nu är tiden är mogen för att Miljöpartiets politik ska få ett stort gehör – för en långsiktig hållbarhet, hälsofrämjande arbete och innovativa lösningar. Rösta grönt i landstingsvalet!

MP-kandidater till landstinget

Anna Hildebrand, Owen Laws, Karin Österberg, Katrin Wissing, Alf Lundin och Bodil Sihm

Publicerat i
Östersunds Posten 100917