Gemensam politisk plattform 2007-2010

Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet

Krokoms kommun har idag en ekonomi i balans. Under de närmaste åren gäller det att satsa offensivt på att stärka och utveckla hela kommunen och samtidigt behålla en sund kommunal ekonomi. Vår målsättning är att Krokom ska vara en attraktiv inflyttningskommun, inte minst för barnfamiljer. Vi är också övertygade om att många “nya svenskar” kan komma att finna sig väl tillrätta i vår kommun. Främlingsfientlighet ska motverkas.

1. En företagsam kommun

Tillsammans med företagen i kommunen kommer vi att arbeta vidare för att förbättra företagsklimatet. Vår målsättning är att Krokom ska bli länets mest företagsvänliga kommun.

Krokom ska erbjuda gynnsamma förutsättningar för såväl befintliga som nystartade företag. Den initiativkraft och det entreprenörskap som finns runt om i våra bygder ska stödjas och stimuleras. Kommunens service till företagare, entreprenörer och övriga kommunmedborgare ska vara av bästa kvalitet. Den kommunala översiktsplaneringen är betydelsefull för infrastruktur och näringslivets utveckling. Samarbetet med grannkommunerna såväl i Jämtlands län som i Tröndelag ska utvecklas. Krokom ska aktivt delta i arbetet för att stärka vår region.

De gröna näringarna har mycket stor betydelse för sysselsättningen i våra bygder. Ett levande, miljövänligt jordbruk är grunden för fortsatt positiv utveckling av livsmedelsförädlingen. Skogen är vår viktigaste råvarukälla. Genom ökad förädling av träet och ökad användning av biobränslen kan nya arbetstillfällen skapas. Energiomställningen ger nya möjligheter för såväl jord- som skogsbruket.

2. En kommun i samklang med naturen

En god livsmiljö och gott om plats är viktiga konkurrensfördelar för vår kommun. Krokom erbjuder en attraktiv boendemiljö och en god livskvalitet. Möjligheterna att bo nära vatten bör förbättras genom en mer flexibel strandskyddslagstiftning som utgår från lokala förhållanden.Den rena och förhållandevis opåverkade naturen i Krokoms kommun är en stor tillgång som måste värnas för framtiden. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska ske i kommunen. Vi är motståndare till alla planer på uranbrytning i vår kommun. Däremot är vi positiva till att befintlig vattenkraft effektiviseras, om det inte negativt påverkar vattenföringen, liksom till offensiva satsningar på förnybar energi, främst bioenergi och vindkraft. Lämpliga placeringar av nya vindkraftverk ska ingå i översiktsplaneringen.Arbetet på att bygga ett samhälle i samklang med naturen ska genomsyra verksamheten i kommunen. Vid upphandlingar ska miljökrav, sociala och lokalproducerade hänsyn särskilt uppmärksammas. Kommunen ska arbeta för energieffektivisering och för att energibesparande åtgärder vidtas.

3. En barn- och ungdomsvänlig kommun

Krokom ska vara en attraktiv barnkommun med goda uppväxtvillkor för våra unga. En bra förskola och skola, liksom säkra skolvägar, är viktigt för att skapa trygghet. Föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan olika typer av barnomsorg som till exempel kooperativ, familjdaghem och kommunal förskola.

Grundskolan ska hålla hög kvalitet och ge varje elev en bra grund för gymnasiestudier. Alla barn ska ha tillgång till kunskap och en likvärdig skola på rimligt avstånd från hemmet. Vi vill stimulera till ökat engagemang från föräldrar, lärare och elever för att utveckla skolorna. Jämställdhet, entreprenörskap och fysisk aktivitet ska vara viktiga inslag i undervisningen i Krokoms skolor. Vi är även positiva till friskolor. Kulturskolan är en stor tillgång och ska ha ett mångsidigt utbud.

Inom ramen för gymnasieförbundet arbetar vi vidare för en väl fungerande gymnasieutbildning för kommunens unga. Eleverna ska ha möjlighet att välja mellan högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en flexibel lärlingsutbildning.

Vi arbetar för att distansutbildningen utvecklas vidare. Lärcentra är betydelsefulla för att öka tillgängligheten till högre studier.

4. En god vård och omsorg

De äldre, de funktionshindrade och andra som behöver särskilda insatser ska erbjudas en god och värdig omvårdnad och omsorg. De äldres behov och önskemål ska så långt som möjligt styra boendeform och vård. Vi vill öppna för fler alternativ inom äldreomsorgen, såväl intraprenadlösningar som kooperativa och privata alternativ. För att öka valfriheten vill vi därför införa en “omsorgscheck”, vilket innebär att vårdtagaren själv får en resurs som kan användas för att köpa omsorgstjänster. För att öka valfriheten vill vi satsa på ett attraktivt “mellanboende” för äldre. Samtidigt ska de äldre kunna känna trygghet och veta att de kan bo kvar i sina hem trots sjukdom. En parboendegaranti ska finnas. Hälsosamtal ska erbjudas alla som fyllt 75 år.

Anhörigvårdarna gör en mycket viktig insats. De ska erbjudas stöd och avlastning. Formerna för samverkan mellan offentlig och ideell verksamhet bör utvecklas.

5. Ett aktivt föreningsliv

Föreningslivet spelar en viktig roll för att byar och bygder ska leva och vara attraktiva. Ett rikt och mångsidigt kulturutbud för alla åldrar stärker kommunen. Särskilt verksamheten bland barn och unga ska stödjas från kommunens sida. Ideella ledare ska uppmuntras för sina värdefulla insatser.

Mötesplatser för våra unga ska finnas runt om i kommunen. Det är viktigt att stimulera verksamhet och anläggningar som tillgodoser ungdomars fritidsutövande, där flickors behov särskilt ska beaktas.

Ett bra samarbete mellan kommunen och idrottsföreningarna är värdefullt för att stimulera motion och fysisk aktivitet för hälsa och nöje.

6. Väl fungerande kommunikationer

Arbetet för att höja vägarnas standard runt om i hela Krokom fortsätter. Vägarna måste ha god framkomlighet hela året. Kommunen arbetar för att förbättra kollektivtrafiken, såväl för arbetspendling som för fritidsresor. Hushåll och företag i alla delar av kommunen ska snarast möjligt få tillgång till bredband och goda telekommunikationer. God mobiltäckning är viktigt även i glesbygd.

Sammanfattningsvis är våra partier överens om att balanskravet ska ligga fast utan skattehöjning. En god ekonomisk hushållning ska ligga till grund för en offensiv politik för utveckling av Krokoms kommun. Överskott i kommunens finanser ska i första hand användas för att minska pensions och låneskulden.

Förutsättningarna för en positiv utveckling för Krokom är idag goda. Utflyttningen från kommunen har de senaste åren bromsats upp och flera kommundelar är attraktiva inflyttningsbygder. Framtidstron sprider sig.

Den nationella politiken kan göra mycket för att stärka inlandet, men det mesta av arbetet måste vi göra själva. Vi kommer att arbeta hårt för att stärka och utveckla hela Krokoms kommun under de kommande åren.

Krokom den 13 oktober 2006

Maria Söderberg                                         Göte W. Swén
Centerpartiet                                                Moderaterna

Owen Laws                                                  Anne Catrine Hedman
Miljöpartiet de Gröna                                Kristdemokraterna

Agneta Gabrielsson
Folkpartiet